دسته بندی

Share

» :: مقاله: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک
عنوان مقاله: Managing human resources in small organization
( مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک)
چکیده:
اگر چه بیشتر دنش ما درباره مباحث سنتی منابع انسانی (کارمند یابی،جبران خدمت،ارزیابی) در سازمان های بزرگ می توانند در سازمان های کوچک نیز به کار روند، با این حال شواهد نشان می دهد که سازمان های کوچک تفاوت هایی دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمان های بزرگ ندارند. بررسی ها آشکار کرده است که درک ما از مباحث مهم منابع انسانی در سازمان های چک محدود است. اگر چه ما ناچاریم در ابتدا درک کنیم که این سازمان ها چگونه استخدام می کنند،پاداش می دهند و شاید حتی چگونه کارکنان خود را بر می انگیزند اما با کمبود تئوری و اطلاعات ضروری برای درک اینکه چگونه این سازمان ها کارکنانشان را آموزش می دهند،عملکردشان را ارزیابی می کنند،تغییر سازمانی را اداره می کنند و یا به روابط بالقوه بین کارکنان پاسخ می دهند مواجه هستیم. مسلم است که تصمیمات بالقوه اولیه منابع انسانی ناچار تاثیر بسزایی در موفقیت سازمان را دارند. بسیار مهم است که ما درک کنیم چگونه این حوزه های کارکردی ( و همچنین تکامل و تعامل آنها) بر سازمان های کوچک نوظهور اثر می گذارند و چگونه تصمیمات اتخاذ شده منابع انسانی در طول مراحل رسمی توسعه یک سازمان بر اهداف بلند مدت آن اثر می گذارد.
خرید و دانلود محصول

1394/12/11
مدیریت منابع انسانی , سازمان های کوچک , مسئولیت های کوچک , کارمند یابی , جبران خدمت , آموزش , ارزیابی , انگیزش کارکنان , روابط کارکنان , صنایع کوچک