دسته بندی

Share

» :: مقاله: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی
عنوان مقاله:The role of a firm's strategic orientation dimensions in determining market orientation
(نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی)
چکیده:کمی در مورد چگونگی ابعاد مختلف جهت گیری استراتژیک در تعیین بازارگرایی شناخته شده است. مولفان چهار بعد کلیدی از جهت گیری های استراتژیک شرکت را به عنوان سابقه بحرانی در دستیابی به بازارگرایی شناسایی کردند: پرخاشگری شرکت،جهت گیری آینده آن،گسترش رسمی سازی بازاریابی و خوی خطر. اثرات تعدیل دو نیروهای زیست محیطی،شدت رقابت و تلاطم فناوری نیز در پرتو،ارتباط خود را با ابعاد مختلف جهت گیری استراتژیک و بازارگرایی در نظر گرفته شده است. با استفاده از یک نظر سنجی که با شرکت هایی در عرصه صنایع متعدد،اثرات پیشنهادی با تجزیه و تحلیل طبقاتی پنهان با معیار های مختلف آزمایش شده است. نتایج، بر اساس راه حل دو معیار مطلوب، نشان می دهد که اگ چه بازار گرایی به میزان قابل توجهی توسط این ابعاد جهت گیری استراتژیک نهفته شده،الگوی نفوذ در اعضای یک شرکت در یکی از دو معیار متفاوت است.
خرید و دانلود محصول

1394/12/05
بازارگرایی , پرخاشگری , رسمی سازی بازاریابی , جهت گیری های آینده , تمایل به خطر , تلاطم فناوری , رقابت , خوی خطر , ریسک گریزی , شدت رقابت افزایش , استراتزیک تهاجمی , تسلط رقابتی , رهبری بازار , مزیت استراتژیک , اهداف استراتژیک , اهداف متمرکز , برنده شدن در بازار , تمرکز بر موفقیت بلند مدت , اهداف بلند مدت , سود های کوتاه مدت , موفقیت در دراز مدت , عملکرد دراز مدت , فرهنگ پاداش , جهت گیری اسراتژیک , تعیین بازارگرایی