دسته بندی

Share

» :: مقاله: ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی
عنوان مقاله: Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence
(ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی)
چکیده: این نسخه ها ارتباط شهروندی سازماندهی شده(OCB) را با هوش احساسی(EI) پیرو آن مورد آزمایش قرار می دهند. نمونه OV جفت از مدیران و ناظران آنها(یعنی 114 پاسخگر) در این مطالعه شرکت داشته اند. اعتبار این مقایسه ها برای رفتار شهروندی سازماندهی شده 0.83 و برای هوش احساسی 0.86 می باشند. هوش احساسی در ارتباط با آگاهی،خاصیت مدنی و رفتار نوع دوستانه پیرو آن است. این روش بویسله بارون و کنی(1986) پیشنهاد شده اند که از رسانه تست رفتار شهروندی سازماندهی شده میان هوش احساسی استفاده می کنند،اما هیچ یک از آن اهمیت ها یافته نشده اند. نتایج این موارد نشان می دهند که هوش احساساتی رفتار شهروندی سازماندهی شده پیرو آن آنها هستند. آپلباوم(2004) این موارد را عنوان می کند که رفتار شهروندی سازماندهی شده رفتار احتیاطی ای هستند که قسمتی از نیازهای کاری رسمی کارمندان نمی باشد،اما آنها مواردی هستند که ساختار موثر سازماندهی را ارتقا می دهند.
سالووی و مایر (1990) میگویند اولا مفهوم هوش احساسی را بعنوان نوعی از هوش اجتماعی و قابل مجزا از هوش کلی معرفی می کنند. بر طبق نظر آنها، هوش احساساتی توانایی بررسی احساسات شخصی یا دیگران و برای تبعیض قائل شدن میان آنها و استفاده اطلاعات برای راهنمایی اعمال و افکر آنها می باشند.

خرید و دانلود محصول

1394/12/05
شهروندی , سازماندهی شده , هوش احساسی , هوش احساساتی , رفتار شهروندی , رفتار شهروندی سازماندهی شده , OCB , EI , خارج قسمت احساساتی , ارتباط رفتار , ارتباط رفتار شهروندی , سازماندهی شده با هوش احساسی , ارتباط رفتار شهروندی سازمندهی شده با هوش احساسی